Konkursy, kontakt ze studiem

NUMER SMS - 7157 sms o treści MUZO (a następnie można dodać dowolną treść). Koszt wysłania jednej wiadomości to 1,23 zł z VAT

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury konkursów realizowanych w  programie radiowym Muzo.fm

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie realizowane w programie Muzo.fm za pośrednictwem numeru telefonicznego: 7157 płatnych 1 zł netto + 23% VAT.  
 2. W ramach procedury realizacji konkursów przetwarzane są dane w postaci imienia i nazwiska i numeru telefonu uczestników konkursu. 
 3. W przypadku zwycięzcy nagrody w konkursie przetwarzaniu podlegają również dane, dotyczące adresu doręczenia nagrody zwycięzcy konkursu.
 4. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursów oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 5. Zaprzestanie przetwarzania danych, w odniesieniu do uczestników konkursu, którzy:
  1. nie wygrali nagród w konkursie,  następuje z upływem 3 (trzech) dni od  zakończenia procedury reklamacyjnej,
  2. wygrali nagrodę w konkursie, następuje wraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z nagrodą.
  3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest:

Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595824, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP: 521-008-84-52, REGON: 010581733, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.282.600 zł (w pełni wpłacony), nadawcy programu Muzo.fm.

 

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy:
  1. nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. uprawniony wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  3. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie i brak odrębnej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikającego z przepisów prawa.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawidłowości danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a uprawniony w miejsce żądania usunięcia tych danych uprawniony żąda ich ograniczenia,
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją lub przetwarzanie oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  1. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie odnosi się do czynności podjętych w ramach przetwarzania danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych wygasa umowa na członkostwo w Klubie Muzo.fm.
  2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@muzo.fm lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres administratora danych osobowych
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, a w szczególności Głównego Inspektora Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.