Jak nas słuchać

MUZO.FM to ponadregionalna sieć radiowa dostępna w 9 największych miastach. Ramówka rozgłośni ma charakter muzyczno-informacyjno-biznesowy. Prezentowana na antenie stacji muzyka to mieszanka rocka z ambitnym popem. W programie stacji znalazły się również audycje autorskie. Szczegóły prezentujemy w ramówce poniżej. Radio MUZO.FM powiązane jest z kanałem na You Tube MUZO.TV. Gramy co chcemy

 

 

Częstotliwości MUZO.FM

Warszawa - 102 FM

Kraków - 104,9 FM

Gdańsk - 93,9 FM

Łódź - 102,3 FM

Poznań - 93,9 FM

Wrocław - 103,7 FM

Kielce - 92,9 FM

Olsztyn - 92,4 FM

Bydgoszcz - 90,5 FM

 

DAB

Katowice 12C

Częstochowa 12D

Poznań 5C

Warszawa 10B

 

MUZO.FM - jak słuchać nas on-line?

 

MUZO.FM Player Android kliknij TUTAJ 

MUZO.FM Player iOS APPLE  kliknij TUTAJ

 

Słuchaj ONLINE - kliknij TUTAJ lub kliknij TUTAJ

 

Aplikacja MUZO.FM dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników systemów:

- App Store - iOS

- Google store - Android

 

MUZO.FM znajdziesz również:

 

Cyfrowy POLSAT - lista kanałów radiowych 

UPC - lista kanałów radiowych 

DAB+ w wybranych miastach

 

oraz w wybranych sieciach kablowych w Polsce

 

MUZO.FM - Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (oficjalne profile stacji)

 

Facebook - POLUB NAS

Twitter - OBSERWUJ

Instagram - OBSERWUJ

YouTube (#MUZOLIVE koncerty i wywiady) - SUBSKRYBCJA

  

KONKURSY, KONTAKT ZE STUDIEM

NUMER SMS - 781 820 820 Koszt wysłania jednej wiadomości zgodnie z taryfą operatora.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procedury konkursów realizowanych w  programie radiowym Muzo.fm

 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie realizowane w programie Muzo.fm za pośrednictwem numeru telefonicznego: 781 820 820 Koszt wysłania jednej wiadomości zgodnie z taryfą operatora.
 2. W ramach procedury realizacji konkursów przetwarzane są dane w postaci imienia i nazwiska i numeru telefonu uczestników konkursu. 
 3. W przypadku zwycięzcy nagrody w konkursie przetwarzaniu podlegają również dane, dotyczące adresu doręczenia nagrody zwycięzcy konkursu.
 4. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu rozstrzygnięcia konkursów oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 5. Zaprzestanie przetwarzania danych, w odniesieniu do uczestników konkursu, którzy:
  1. nie wygrali nagród w konkursie,  następuje z upływem 3 (trzech) dni od  zakończenia procedury reklamacyjnej,
  2. wygrali nagrodę w konkursie, następuje wraz z upływem terminu dochodzenia roszczeń prawnych związanych z nagrodą.
  3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest:

MUZO.FM sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
NIP: 521-008-84-52, REGON: 010581733,
kapitał zakładowy w wysokości 406 000,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000595824

 1. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez administratora przysługują następujące prawa:

1)             prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)             prawo do żądania zmiany, sprostowania, poprawienia danych osobowych;

3)             prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy:

 1. nie są one już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 2. uprawniony wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 3. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie i brak odrębnej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązków wynikającego z przepisów prawa.

4)             prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących wypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, zaprzecza prawidłowości danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a uprawniony w miejsce żądania usunięcia tych danych uprawniony żąda ich ograniczenia,

5)             prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją lub przetwarzanie oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 1. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie odnosi się do czynności podjętych w ramach przetwarzania danych osobowych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych wygasa umowa na członkostwo w Klubie Muzo.fm.
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@muzo.fm lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres administratora danych osobowych

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, a w szczególności Głównego Inspektora Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po jego powołaniu.

 

 

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MUZO.FM

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług za pomocą serwisu dostępnego pod adresem www.muzo.fm przez 

MUZO.FM sp. z o.o.

ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
NIP: 521-008-84-52, REGON: 010581733,
kapitał zakładowy w wysokości 406 000,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000595824

(zwaną dalej „Radio”).

 

Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi (zdefiniowanej poniżej). Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

 

Porozumiewanie się Radia z Użytkownikiem (zdefiniowanym poniżej) odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.muzo.fm/ w zakładce kontakt.

 

 

I. DEFINICJE

 

 1. Sprzęt – urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety).
 2. Treści – utwór muzyczny udostępniany na indywidualne żądanie Użytkownika, albo inna forma audio lub audiowizualna, dostępna w Serwisie.
 3. Usługa – świadczone za pomocą Serwisu przez Radio bezpłatne usługi polegające na:
 • zapewnieniu dostępu do Treści, poprzez sieci telekomunikacyjne, bez jednoczesnej obecności stron,
 • umożliwieniu zamieszczania w Serwisie komentarzy dotyczących Treści,
 • oddawanie głosów na Treści.
 1. Serwis – serwis dostępny w sieci Internet pod adresem: www.muzo.fm, do którego odpowiednie prawa posiada Radio. Nazwa i logo Serwisu stanowią zastrzeżone znaki towarowe podlegające ochronie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi.
 3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Radiem i Użytkownikiem w oparciu o Regulamin.

 

 

II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługa świadczona jest Użytkownikowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Radiem a Użytkownikiem.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem z Radiem przez Użytkownika Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 4. Radio przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku - poprzez e-mail podany przez Użytkownika.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Radio o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 1. pod adresem ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@muzo.fm. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.

Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy poprzez poinformowanie Radia o swojej decyzji o rozwiązaniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 1. pod adresem ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@muzo.fm. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia woli przez Radio.
 2. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników przy wykorzystaniu adresów e-mailowych podanych przez zarejestrowanych Użytkowników oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie.

W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Rozwiązania umowy należy dokonać poprzez poinformowanie Radia o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisma wysłanego pocztą na adres: Muzo.fm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 1. pod adresem ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@muzo.fm. W takim przypadku rozwiązanie Umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia przez Radio.
 2. Niezłożenie przez Użytkownika oświadczenia Radiu przez okres 30 dni od daty poinformowania go przez Radio o zmianie Regulaminu oraz korzystanie przez tego Użytkownika z Usługi jest równoznaczne z akceptacją nowego Regulaminu.
 3. W celu skorzystania z Usługi w zakresie oddawania głosów na Treści (pkt I ust. 3 litera "c" Regulaminu) wymagane jest zarejestrowanie się w Serwisie, utworzenie indywidualnego konta oraz zalogowanie się. Pozostałe Usługi nie wymagają rejestracji i logowania.
 4. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju Sprzęcie.
 5. Aktualne informacje dotyczące wystąpienia szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, funkcjonalnościach Treści oraz środkach ich ochrony są dostępne w Serwisie.

 

 

III. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiedniego, sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne określone poniżej:
 2. w przypadku wszystkich urządzeń:
 • połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,
 • powstrzymanie się od korzystania z innych stron internetowych i aplikacji podczas odtwarzania Treści;
 • korzystanie ze strony www.muzo.fm,
 • włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej.
 1. w przypadku komputerów PC:
 • posiadanie 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
 • posiadanie procesora min. 800 MHz,
 • posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji 2000 (min SP4) / XP (minSP2) / Vista / Windows 7 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, DirectX 9.0c lub nowszy, Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Google Chrome 28 lub nowszy lub Mozilla Firefox 22 lub nowszy;
 • włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej; Usługi nie są dostępne dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtua l PC itp.);
 1. w przypadku urządzeń mobilnych - posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
 • Windows Phone 7 lub wyższy,
 • iOS 5 lub wyższy,
 • Android OS 2.3 lub wyższy.
 1. Obowiązkiem Użytkownika jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego Sprzęt spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie przed skorzystaniem z Usługi, a w razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi, kontakt z Radiem.
 2. Radio nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi w przypadku, gdy Sprzęt Użytkownika nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Usługi związane jest z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi.

 

 

IV. WARUNKI DOSTĘPU

 

 1. W stosunku do Treści, Użytkownikowi z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi, udzielane jest każdorazowo, przez Radio, w sposób nieodpłatny, zezwolenie na odtwarzanie Treści ważne przez cały czas trwania odtwarzania danej Treści.
 2. Radio wykonuje Usługę wskazaną w pkt 1 ust. 3 litera "a" Regulaminu niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania wykonania Usługi (kliknięcie na ikonę symbolizującą Treść lub kliknięcie linku do Treści).
 3. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi.
 4. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści, które stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Użytkownik uprawniony jest jedynie do wykorzystania Usługi do własnego użytku osobistego. Powyższe oznacza, że Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Treści w tym praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania i publicznego odtwarzania w tym udostępniania w sieci Internet Treści jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.
 5. Usługa posiada licencyjne ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne) i jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP. Radio może udostępnić Usługę również dla Użytkowników spoza tego terytorium.
 6. Usługa posiada, niezależnie od wymagań technicznych określonych w pkt. III Regulaminu, licencyjne i techniczne ograniczenia sprzętowe, na skutek których dostępność Usługi lub wybranych Treści w Usłudze może być ograniczona co do określonego rodzaju lub ilości Sprzętu. Informacja o ograniczeniach sprzętowych będzie dostępna w Serwisie.
 7. Zakazane jest korzystanie z Usługi z naruszeniem prawa lub Regulaminu. W Serwisie zabrania się umieszczania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 8. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być nieodpowiednie dla osób małoletnich. Treści będą oznaczone w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Podczas świadczenia Usługi mogą wystąpić przerwy w dostępności Usług, trwające jednorazowo nie dłużej niż 20 godzin. Przerwy mogą być powodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępności Usługi spowodowanych awarią, trwających dłużej niż 20 godzin Radio dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.
 10. Radio nie udziela gwarancji na Usługę.
 11. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.
 12. Z chwilą umieszczenia jakiegokolwiek materiału lub treści (np. wypowiedź pisemna lub audio, zdjęcie, film, wizerunek, itp.), (dalej jako „Materiał”) w Serwisie Użytkownik udziela Radiu licencji na okres 10 (dziesięciu) lat, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
 • zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną; cyfrową, optyczną, magnetyczną,
 • wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;
 • digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
 • inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
 • używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
 • używanie Materiałów do reklamy i promocji dowolnego podmiotu i produktu;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
 • sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;
 • wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów.

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Muzo.fm sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000) (dalej kako Ustawa) oraz z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. (dalej jako „RODO”).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Radio w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w także marketingu produktów i usług Radia. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również zgodnie z przepisami prawa, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności i ich pełnomocnikom.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Muzo.fm sp. zo.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 5. Przy świadczeniu Usługi Radio posługuje się plikami „Cookies”. Polityka używania tego narzędzia przez Radio dostępna jest na stronie www.muzo.fm.”

 

 

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamację rozpatruje Radio.
 3. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Muzo.fm sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe” lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@muzo.fm w terminie 1 miesiąca od dnia wykonania reklamowanej Usługi.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazanie czego domaga się Użytkownik.
 5. Radio ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.
 6. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku konsumenta w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym.
 7. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem www.muzo.fm, nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2018 roku.

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

-    Adresat: Muzo.fm sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe”, redakcja@muzo.fm.

-    Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do usług świadczonych na portalu www.muzo.fm.

-    Data zawarcia umowy ………

-    Imię i nazwisko Użytkownika ………

-    Adres Użytkownika ………

-    Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-    Data ………